Historie rodiny Colonna

Před dvěma měsíci jsme vám představili novou značku v naší nabídce, prémiové olivové oleje z jihoitalské rodinné farmy Marina Colonna. Paní Marina Colonna, která vlastní a řídí tuto farmu, pochází z velmi starobylého římského rodu. Historie její rodiny se proplétá s dějinami Itálie i celé Evropy, a tak nám přišlo nám zajímavé se s vámi podělit o tento příběh. Pokud máte rádi historii, můžete se začíst do dějin rodu Colonna. Níže uvedený text je překladem z oficiálních stránek farmy Marina Colonna.

Značka Marina Colonna

RODINA COLONNA

V roce 1195 se Giovanni, jako první z mnoha členů rodiny Colonna, stal kardinálem. Prožil svůj život velmi intenzivně. Jako křižák byl zajat a díky intervenci Sv. Františka z Assisi byl osvobozen ze saracénského vězení. Sv. Františka z Assisi nejen podporoval a sloužil ve jménu jeho řeholního řádu, ale byli i blízcí přátelé. Giovanni také vystupoval jako prostředník ve službách Papeže Honoria III.  a Řehoře IX. proti Fridrichu II. Štaufskému. Zklamaný názory papeže, staví se později na stranu císaře v bratrovražedném sporu, který poznamenal Itálii a založil na návrší Caeluis Nemocnici Sv. Jana, která zůstává největší nemocnicí v Římě.

V té době začíná rivalita s pro-papežsky orientovanou rodinou Orsini, vůdců mocenského seskupení italských šlechtických rodů a měst Guelfů. To posílilo pro-císařsky orientované frakce Ghibellinů a rodina Colonna následovala tento kurz po celou dobu konfliktu mezi papežstvím a Svatou říší. Rodinná nevraživost vůči papeži Bonifáci VIII. vedla k destrukci pevnosti v Palestrině a k svrhnutí papeže v  Anagnii  Sciarrou Colonna v roce 1303. Byl to on, kdo korunoval Ludvíka IV. císařem v roce 1328.  Na počest této události bylo rodině Colonna uděleno privilegium používat císařskou korunu na vrchu svého erbu.

Rodina zůstala v centru společenského a náboženského života i v pozdním středověku. V roce 1248 zemřela Margherita Colonna, která zasvětila celý život službě bohu a pomoci chudým. Jako členka Františkánského řádu byla v roce 1848 blahořečena za svatou papežem Piem IX.

Kardinál Egidio Colonna zemřel v roce 1314 v Avignonu, kam se papežové stáhli. Byl augustinián, studoval teologii v Paříži pod dohledem Sv. Tomáše Akvinského, aby se stal jedním z nejvíce autoritativních myslitelů té doby a tutorem francouzského krále Filipa, zvaného Sličný. Uznávaný básník Petrarka byl váženým přítelem rodiny a často pobýval v Římě jako host Stefana Colonny. Napsal několik sonetů k speciálním příležitostem rodiny Colonna.

Papež Martin V.

Rodina se začala těšit novému období prosperity zvolením Oddone Colonny papežem Martinen V. V roce 1417. ukončil Velké schizma Západu. Martin V. byl člověk bezúhonný, skromný a vzdělaný, který vrátil sídlo papežství z Avignonu zpět do Říma, a založil své sídlo v paláci Colonna v Římě. Vliv rodiny tak pokračoval. Několik členů vynikalo ve službách Španělsku. Kardinál Pompeo Colonna zorganizoval nájezd na Vatikán z roku 1526 a byl zbaven svého kardinálství papežem Klementem VII. Nicméně, o rok později došlo k vyplenění Říma říšskými vojsky a byl to právě Pompeo, který zachránil papeže. Ten, jako poděkování, mu vrátil jak společenské postavení, tak vlastnická práva. Později byl nominován místokrálem Neapole Císařem Carlosem V. císařem římským a králem španělským. Byl důstojný, úřad vedl tvrdě, ale skromně až do své smrti v roce 1532.

Výtečný válečný vůdce Marcantonio Colonna, syn Ascania a Joany z Aragonu, vynikl množstvím bitev ve službách Karla V. a vévody z Alby, místokrále Neapole. Byl pronásledován papežem Pavlem IV., který vyvlastnil velké množství jeho půdy a proti jemuž statečně bojoval po boku vévody z Alby. Když se stal Pius IV. papežem, bylo mu vráceno prestižní společenské postavení, práva i prosperita. Byl také oceněn Řádem zlatého rouna a titulem Konetábl Království Neapolského vděčným Filipem II. Španělským. Marcantonio byl poté jmenován generálním kapitánem papežské galéry papežem Piem V. S jeho pomocí Svatá liga, která byla spojenectvím mezi papežem, španělským králem a benátským dóžem proti Osmanské říši, porazila Turky v bitvě u Lepanta v roce 1571 pod vedením Dona Juana de Austria.

Jmenování Marcantonia III., který byl vnukem Marcantonia a synem Fabrizia a Anny, neteře kardinálů Federica a Carla Borromea, asistentem prince papežského stolce se datuje k papeži Sixtu V. (1598). O pár desetiletí později, Lorenzo Onofrio Colonna byl bez pochyb jedním z nejvlivnějších uměleckých patronů své doby “obávanější a milovanější než král”.  Vzal si Marii Manciniovou, neteř kardinála Mazzariniho a blízkého přítele francouzského krále Ludvíka XIV. Lorenzo Onofrio učinil skvostnou Galerii rodiny Colonna ještě nádhernější tím, že vedle uměleckých děl shromážděných po staletí umístil sbírku válečných trofejí, zdůrazňující význam rodiny v bitvě, její sílu, odhodlání, disciplínu a oběť.

Každé století je svědkem loajální služby rodiny Colonna církvi. Hrda hodnosti prince, rodina po staletí hraje významnou roli v církevním, kulturním, politickém, vojenském a civilním životě Říma, Itálie a samozřejmě Evropy. Ve dvacátém století, byl Prospero Colonna třikrát starostou Říma a Senátorem Italského království. Jeho syn, Piero Colonna, byl guvernérem Říma. Francesco Colonna, Pierův syn, zasvětil svůj život reorganizaci a modernizaci rodinného majetku v oblasti Molise, který je nyní řízen jeho dcerou, doňou Marinou.

Zdroj: www.marinacolonna.it